Kirjanmerkki tiimiopettajuuden jäsentäjänä

Met­ro­po­li­as­sa tii­mi­o­pet­ta­juu­den hah­moa am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu kon­teks­tis­sa on ha­et­tu ke­vääl­lä 2016. Lop­pu­tu­lok­se­na on syn­ty­nyt kir­jan­merk­ki, joka jul­kais­taan ensi luku­vuo­den alus­sa. Se on jat­koa ai­kai­sem­min aloi­te­tul­le tii­mi­o­pet­ta­juus Met­ro­po­li­as­sa työs­ken­te­lyl­le (lue li­sää Op­pi­jan po­lul­la, Loka­kuu 2015 nu­me­ros­ta ). Kir­jan­merk­ki pe­rus­tuu OIVA ala­työ­ryh­män moni­vai­hei­seen ja eri suun­nil­ta (mm. Met­ro­po­li­an Opet­ta­ja Aka­te­mia) muo­dos­tu­nee­seen lop­pu­tu­le­maan.

Kir­jan­merk­ki on tii­vis­tys, jos­sa tii­mi­o­pet­ta­juus on hah­mo­tel­tu opet­ta­jan työn kaut­ta. Sii­nä on ku­vat­tu por­taat, jois­sa on hah­mo­tel­tu tii­mi­o­pet­ta­juut­ta ope­tuk­sen a.) suun­nit­te­lun, b.) to­teu­tuk­sen, c.) ar­vi­oin­nin, d.) ke­hit­tä­mi­sen ja e.) tii­min itse­ar­vi­oin­nin näkö­kul­mis­ta. Li­säk­si por­taat si­säl­tä­vät näkö­kul­man toi­mi­juu­des­ta suh­tees­sa ver­kos­toon ja opis­ke­li­joi­hin, mut­ta pai­no­pis­te on ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä ja opet­ta­jan roo­lis­sa. Täs­sä vai­hees­sa kir­jan­merk­kiin ei li­sät­ty opis­ke­li­joi­den tii­mi­op­pi­mi­sen muo­to­ja.

Ly­hy­es­ti ku­vat­tu­na kir­jan­mer­kin aja­tuk­se­na on, että se voi toi­mia opet­ta­jil­le ja tut­kin­to-oh­jel­mil­le ajat­te­lu­ke­hik­ko­na oman tut­kin­to-oh­jel­man eri opin­to­jak­so­jen tii­mi­o­pet­ta­juut­ta ra­ken­net­ta­es­sa. Se voi jä­sen­tää kes­kus­te­lua tut­kin­to-oh­jel­man tii­mi­o­pet­ta­juu­den tar­koi­tuk­ses­ta ja sen arki­käy­tän­nöis­tä. Sen avul­la voi poh­tia esi­mer­kik­si sitä, mil­lä opin­to­jak­sol­la (vrt. OPS) tii­mi­o­pet­ta­juus on mie­le­käs­tä ja ta­voi­tel­ta­vaa? Tai mi­ten ja mil­loin tii­mi­o­pet­ta­juus pal­ve­lee par­hai­ten ta­voi­tel­ta­vaa osaa­mis­ta? Kir­jan­merk­ki on erään­lai­nen oman työn pe­da­go­gi­nen ja työn­ja­ol­li­nen ku­vaus ja jä­sen­nys. Par­haim­mil­laan tii­mi­o­pet­ta­juus tuot­taa opis­ke­li­joil­le sy­väl­lis­tä, moni­a­lais­ta ja eri näkö­kul­mis­ta lä­hes­ty­vää työs­ken­te­ly­ta­paa.

Lue li­sää tii­mi­o­pet­ta­juu­des­ta:

Kou­ri, P., Ha­li­maa S.-L., Top­pi­nen, A. 2016.
YAMK-opis­ke­li­joi­den ko­ke­muk­set moni­a­lai­ses­ta tii­mi­o­pet­ta­juu­des­ta

Mu­ho­nen R., Ruo­ko­nen T., Sih­vo P., Tu­ru­nen M. ja Va­ris, K.
Tii­mi­op­pi­mis­me­ne­tel­män so­vel­ta­mi­nen Ka­re­lia-Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu- kou­lun sai­raan­hoi­ta­ja- ja ter­vey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­ses­sa.

Tii­mi­op­pi­mi­nen eri kou­lu­as­teil­la. Kou­lu­tus­kes­ki­viik­ko, Sit­ra.

Tii­mi­o­pet­ta­juus Ka­jaa­nin Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa. 4.6.2015.

Teks­ti:

Eija Raa­ti­kai­nen, Pet­ri Vesi­kivi, Mar­jo Man­ni­la

Met­ro­po­li­an kuva­pank­ki.

Op­pi­jan po­lul­laTou­ko­kuu 201624.5.2016